ARTICLE D’OPINIÓ. GRUP MUNICIPAL “CIUTADANS – SITGES” (C’S) DEL PLE DE CONSTITUCIÓ I DEL CARTIPÀS.

17722_916044278441213_4422359969903411856_nLa situació política sorgida de les darreres eleccions municipals ha dibuixat un panorama molt divers i un ple molt heterogeni on hi tenim cabuda les tendències polítiques més diverses, amb una oposició de 13 regidors (3 SE+, 3 C’S, 3 CUP, 2 NH, 1 SGI i 1 PP) i un govern en minoria de només 8 regidors (5 CIU i 3 ERC), els quals tenen un únic punt existencial sobre el tauler i que tothom ja coneix; separar- nos de la resta d’Espanya i a més, declarar-ho des de l’ajuntament per posar-lo alservei d’una assemblea insurreccional sense cap legitimitat política ni legal.

Així mateix, alguns dels regidors (CIU, ERC i CUP) van aprofitar el Ple deConstitució del nou ajuntament per buidar de contingut els seus propis juraments, els mateixos que uns segons abans havien declarat complir. Sovint, alguns s’obliden que l’ajuntament és de tots, tant dels que pensen com ells com els qui no, però el veritable problema és que l’actor principal d’aquesta situació sigui el propi alcalde amb el seu govern. L’espectacle que ens van oferir -i sense pagar entrada- ha deixat en evidència una irresponsabilitat política i institucional sense precedents, especialment per part dels qui tenen la obligació de governar per a tothom i fer complir les lleis, respectant-les, tal i com se li exigeix a qualsevol ciutadà.

D’ altra banda, la nova política exigeix dels governs exemplaritat, gestió adequada dels recursos públics i transparència en l’acció de govern per part de tots els seus membres, però també responsabilitat dels seus actes, tant d’acció com d’omissió. El nou Cartipàs ens ha deixat entreveure la manca de voluntat política per tal de regenerar-la des del propi govern municipal, tant en les formes com en el fons, donat que ens trobem amb 3 regidors de govern (d’un total de 8) que no tindran cap dedicació i només percebran les dietes per assistències. Aquesta situació es pot entendre normal en els regidors de l’oposició que han de compaginar la seva vida professional amb l’activitat política, però mai d’uns regidors de govern, i molt menys, quan es tracta d’un municipi com Sitges, dels seus barris i dels seus veïns.

Tot i així, ara tenim la oportunitat de canviar les dinàmiques polítiques que havíem vist fins ara, fins i tot des de l’oposició, amb la ferma voluntat de regeneració i transparència de la vida pública, el respecte a les lleis, la coherència en els nostres principis, impulsant noves idees i consensuant propostes i solucions en els problemes de la nostra vila.


ARTÍCULO DE OPINIÓN. GRUPO MUNICIPAL “CIUTADANS – SITGES” DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN Y DEL CARTAPACIO.

La situación política surgida de las últimas elecciones municipales ha dibujado un panorama muy diverso y un pleno muy heterogéneo, donde tenemos cabida las tendencias políticas más diversas, con una oposición de 13 concejales (3 SE+, 3 C’S, 3 CUP, 2 NH, 1 SGI y 1 PP) y un gobierno en minoría de sólo 8 concejales (5 CIU y 3 ERC), los cuales tienen un único punto existencial sobre el tablero y que todos conocemos; separarnos del resto de España y, además, declararlo desde el ayuntamiento para ponerlo al servicio de una asamblea insurreccional sin ninguna legitimidad política ni legal.

Asimismo, algunos concejales (CIU, ERC y CUP) aprovecharon el pleno de Constitución del nuevo ayuntamiento para vaciar de contenido sus propios juramentos, los mismos que unos segundos antes habían declarado cumplir. A veces, algunos olvidan que el Ayuntamiento es de todos, tanto de los que piensan como ellos como lo que no, pero el verdadero problema es que el actor principal de esta situación sea el propio alcalde con su gobierno. El espectáculo que nos ofrecieron –y sin pagar entrada- ha dejado en evidencia una irresponsabilidad política e institucional sin precedentes, especialmente por parte de lo que tienen la obligación de gobernar para todos y hacer cumplir las leyes, respetándolas, tal y como se le exige a cualquier ciudadano.

Por otro lado, la nueva política exige de los gobiernos ejemplaridad, gestión adecuada de los recursos públicos y transparencia en la acción de gobierno por parte de todos sus miembros, pero también responsabilidad de sus actos, tanto de acción como de omisión. El nuevo Cartapacio nos ha dejado entrever la falta de voluntad política para regenerarla desde el propio gobierno municipal, tanto en las formas como en el fondo, dado que nos encontramos con 3 concejales de gobierno (de un total de 8) que no tendrán ninguna dedicación y solo percibirán las dietas por asistencias. Esta situación puede entenderse normal en los concejales de la oposición que deben compaginar su vida profesional con la actividad política pero nunca de unos concejales de gobierno, y mucho menos, cuando se trata de un municipio como Sitges, de sus barrios y de sus vecinos.

A pesar de ello, tenemos la oportunidad de cambiar las dinámicas políticas que habíamos visto hasta ahora, incluso desde la oposición, con la firme voluntad de regeneración y transparencia de la vida pública, el respeto a la leyes, la coherencia en nuestros principios, impulsando nuevas ideas y consensuando propuestas y soluciones en los problemas de nuestro municipio.

Manuel Rodríguez de L’Hotellerie de Fallois.

Concejal Portavoz Grupo “Ciutadans Sitges”.