Ciutadans (C’s) Esparreguera reclama a la Generalitat el deute municipal

detEsparreguera, Dijous 12 de novembre de 2015. El Portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s) Esparreguera, Josep Mª González, ha proposat al Ple de l’Ajuntament que “s’arribin a acords per instar a la Generalitat a fer efectiva el deute de 1.5 milions, abans que acabi l’any 2015” i que “es destini una partida pressupostària per començar a fer efectius els pagaments pendents de cara a l’exercici de 2016”.

En el mateix sentit, González ha instat a la resta de grups a requerir a la Generalitat de Catalunya que “en cas de no poder fer front als pagaments pendents abans de la finalització de l’exercici del 2015, procedeixi a dotar una aplicació pressupostària que reconegui formalment el deute total en favor de l’Ajuntament d’Esparreguera” perquè “es puguin aplicar els criteris comptables marcats per la Sindicatura de Comptes i es facin constar els deutes pendents per afavorir possibles mecanismes de finançament”.

El portaveu municipal de C’s a Esparreguera ha sol·licitat també “traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya i a la totalitat dels Grups del Parlament”.


Ciutadans (C’s) Esparreguera reclama a la Generalitat la deuda municipal

Esparreguera, Jueves 12 de noviembre de 2015. El Portavoz del grupo municipal de Ciutadans (C’s) Esparreguera, Josep Mª González, ha propuesto en el Pleno del Ayuntamiento, que “se lleguen a acuerdos para instar a la Generalitat a hacer efectiva la deuda de 1.5 millones, antes de que termine el año 2015” y que “se destine una partida presupuestaria para empezar a hacer efectivos los pagos pendientes de cara al ejercicio de 2016”.

En el mismo sentido, González ha instado al resto de grupos a requerir a la Generalitat de Cataluña que “en caso de no poder hacer frente a los pagos pendientes antes de la finalización del ejercicio del 2015, proceda a dotar una aplicación presupuestaria que reconozca formalmente la deuda total en favor del Ayuntamiento de Esparreguera” para que “se puedan aplicar los criterios contables marcados por la Sindicatura de Cuentas y se hagan constar las deudas pendientes para favorecer posibles mecanismos de financiación”.

El portavoz municipal de C’s en Esparreguera ha solicitado también “trasladar esta resolución a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña y a la totalidad de los Grupos del Parlamento”.