C’s insta a la Generalitat a ampliar les places públiques al Baix Llobregat destinades a centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats per a la gent gran

●  La Comissió d’Afers Socials i Familia del Parlament aprova la Proposta de Resolució de C’s sobre els serveis residencials del Baix Llobregat

20160706- Elisabeth ValenciaBarcelona, dimecres 6 de juliol del 2016. La diputada de Ciutadans (C’s), Elisabeth Valencia, ha demanat al govern de la Generalitat que “ampliï les places públiques destinades a centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats per a la gent gran del Baix Llobregat”, així com també en d’altres territoris de Catalunya “on també són necessàries”.

Durant el debat de la Proposta de Resolució de C’s* sobre els serveis residencials del Baix Llobregat, aprovada a la comissió d’Afers Socials i Familia del Parlament, Valencia ha criticat també “les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça pública”. El temps d’espera, segons la diputada de C’s, pot oscil·lar entre els vuit mesos i els quatre anys “amb una mitjana d’espera de dos anys i mig”, la qual cosa “no succeeix amb les places de titularitat privada”. I ha defensat que “es tinguin en compte criteris socioeconòmics” a l’hora de destinar una part de les places públiques.

A més, la diputada de C’s ha destacat la necessitat que es publiquin les llistes d’espera per aconseguir que “l’administració sigui més transparent en aquest aspecte”.


A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los servicios residenciales del Baix Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:

Exposición de motivos

Según informes del Consell Consultiu de la Gent Gran en el Baix Llobregat se han detectado problemas en la oferta de plazas públicas. La oferta es insuficiente para la demanda y la lista de espera media para acceder a una plaza de titularidad pública es de 2 años y medio. Por otro lado, es evidente la escasez de pisos tutelados en el Baix Llobregat.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

1. Ampliar y adaptar la cartera de servicios existentes en el Baix Llobregat para personas mayores, con dependencia o riesgo social, centros de día, centros residenciales y viviendas tuteladas, a las necesidades existentes en dicha comarca.

2. Reducir las listas de espera de residencias ampliando la oferta de plazas públicas en dicha comarca.

3. Publicitar mediante un registro de manera pública las plazas públicas de la comarca y las listas de espera en dicha comarca.

4. Adoptar como criterio para el acceso a plazas de titularidad pública la situación económica personal y situación socio-familiar, se tenga o no reconocida la dependencia.

5. Impulsar la construcción en el Baix Llobregat de viviendas tuteladas o servicios para gente mayor, como alternativa a los centros residenciales más asistenciales.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2016

Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s